Химичен нализ на води и почви

производител: Alliance Instruments

Измерване на амоний, бор, органичен въглерод, нитрати, нитрити, общ азот, орто-фосфати, сулфати в почви.

Измерване на алкалност, алуминий, амоний, хлориди, цианиди, разтворен органичен въглерод, твърдост, нитрати, нитрити, орто-фосфати, силикати и сулфати в питейни, подпочвени и отпадни води.

Измерване на нитрати, нитрити, орто-фосфати, амоний, силикати в морска вода.

FUTURA и PROXIMA

Анализатори в непрекъснат поток (CFA), използвани за автоматизиране на стандартни лабораторни дейности и химически анализи (методи)  и намаляване на техните разходи, трудоемкост  и времетраене.

FUTURA

FUTURA

FUTURA е модулна система (от 1 до 12),която е съставена от обща платформа за всички модули и специфични за метода аналитични блокове.

PROXIMA

PROXIMA

PROXIMA е предварително конфигурирана,по желание на потребителя  за ограничен брой параметри.