ОКБ Спектр

Водещ руски производител на спектрална апаратура. Известен с емисионните си спектрометри за анализ на черни и цветни метали, както и с предлаганите спектрофотометри с широк спектрален обхват и инфрачервени Фурие спектрометри.

ДФС-500

Предлаганият многоканален емисионен спектрометър е изключително полезен за приложения в лабораториите на металургични и машиностроителни предприятия, ремонтни и транспортни организации. Апаратът се използва за анализ на черни и цветни метали и включително всички легиращи примеси включително сяра, фосфор, въглерод.

Оптическата схема на апарата е на базата на Пашен-Рунге с диаметър на кръга на Роуланд от 0.5 м. Използват линейни CCD за детекция на сигналите. Оригиналната конструкция на разположението на детекторите без мъртви зони позволява регистрирането едновременно на пълния спектър на апарата. Регистрацията на целия спектър, а не на отделни линии, както при използване на фотоумножители за детектори, открива практически неограничени възможности за анализ сплави от най-различен тип с един апарат. За анализ в ултравиолетовата област, полихроматора се продухва с азот или аргон. В сравнение на вакуумните апаратури, използваната схема на продухване е по-лека и евтина, тя е по-проста и надеждна за поддръжка и работа и осигурява сравнима спектрална чувствителност.

ФСМ

Инфрачервените Фурие  спектрометри са предназначени за работа в близката и средната инфрачервена спектрална област. Използват се за качествен и количествен анализ на твърди, течни и газообразни проби и контрол на качеството по инфрачервения спектър.