RAMAN спектрометри

производител: Horiba Scientific

Спектрометрите на HORIBA Scientific в областа на Рамановата спектроскопия са напълно автоматизирани и позволяват бърз, безразрушителен химически микроанализ и автоматизирано Раманово изобразяване с висока резолюция.

Рамановия спектрометър се използва в много и различни приложения в областите на фармацевтиката, криминалистиката, геологията, материалознанието и др.

Първият Раман спектрометър, първата Раман система за дистанционен анализ са само част от постиженията на HORIBA Scientific, с които тя с право е призната за световен лидер в разработването и производството на Раман спектрометри.

LabRAM серията Раман спектрометри-микроскопи са напълно автоматизирани, бързи, прецизни, с възможност за комбиниране с PL, FTIR, AFM, NSOM.

Иновативната концепция на XploRA спектрометър позволява съвместяването на Рамановия химически анализ директно с оптичната микроскопия. Спетрометърът XploRA може да се комплектува, както с вертикални, так и с инверторни микроскопи. С апарата могат да се провеждат анализи на всякакъв тип образци от полупроводници и нано-материали, до биологични клетки и тъкани.

Спектрометърът LabRAM HR Evolution е идеално конфигурирана за микро- и макро- измервания. Предлага и изключително качествена конфокална 2D и 3D визио-лизация. Впечатлителните технически спецификации на тези спектрометри са комби-нирани с мощен и удобен за работа софтуерен пакет за управление, контрол и анализ. Отличителните характеристики на LabRAM HR Evolution са високата спектрална и пространствена резолюция, широк спектрален обхват от UV до NIR, ултрабърза конфокална визиолизация, възможност за комбиниране с хибридни техники, възможност за измерване на много ниски честоти до 5см-1.

В послените години приложенията на Рамановата спектроскопия силно нараснаха. Успоредно с това се появиха и компактни и достъпни апарати, които съдействаха допълнително за разпрост-ранение на тази техника. Но едно-временно с това нарасна и интереса към инструменти с повишени технически възможности за анализ на по-трудни образци или в по-трудни за анализ спектрални области, напр. ултара-ниско честотния спектър. Системата T64000 е несъмнено най-добрия избор за работа с Раманова спектроскопия с най-високи спецификация на технически характеристики. Спектрометърът е снабден с интегриран тройна спектрометърна кон-струкция за постигане на безпрецедентна стабилност. Оптичнота система е ефикасна и работи на границата на теоретичните представи.

Повече информация за Рамановите спектрометри на фирма Horiba Scientific може да намерите тук.