Setaram инструменти

производител: Setaram

Термичните методи се прилагат при химичен анализ и изследване на разнообразни материали  (нови  материали, полимерии, лекарства, керамика, метали и сплави и др). Използват се три основни метода, както и комбинации:

– термогравиметричен анализ TGA – може да се изследва всеки процес, при който се наблюдава промяна на масата на пробата при загряване без стапяне. Промяната в масата се използва за количествен анализ, а температурата при която става промяната – за качествен анализ.

SETARAM имат над 50 години история в разработването на уникални везни, които са подходящи за конкретното приложение. Всеки един тип везна е разработен за да отговори на основните изисквания на TGA анализ:

– резолюция – минималната промяна на сигнала, която може да бъде записана; определя се от резолюцията на АЦП-то, т.е от електрониката. Необходимо е да бъде много по-малка от шума на инструмента.
– шум на базовата линия от пик до пик – необходимо е да бъде колкото се може по-малък за дълъг период от време при дадена температура по-висока от стайната. За Labsys при 500°C е 2µg, а за Setsys при 500°C е 0,2µg.
– изотермичен дрифт на базовата линия – за Setsys при стайна температура е 0,6µg за 12 часа, а при 500°C е 2µg за 12 часа. За Labsys е по-малко от 10µg/ час.
– лимит на детекция – директно е свързан с шума на базовата линия; обикновено е от два до три пъти повече от него.

 

Видове везни на Setaram:

 
– Setsys, 96 line
– окачен дизайн
– симетрична везна
– една пещ
– най добра стабилност на сигнала
– TAG, Sensys
– окачен дизайн, две пещи
– пробата е винаги центрирана в пещта
– нямама нужда от корекция за buoyancy effect
– Labsys
– top loading
– симетричен дизайн
– една пещ

 

– диференциален термичен анализ DTA – методът е приложим за качествен и количествен анализ на всички видове материали. Изследват се процеси на стапяне, кипене сюблимация.
Setaram предлага най-широкия температурен обхват: до 2400°C, с една пещ.

– диференциално сканираща калориметрия DSC – в контролирана атмосфера се нагряват едновременно анализираната проба и еталон. Температурата им се поддържа еднаква, а се контролира разликата в мощността на нагряването им, т.е определя се вариацията в термичните потоци, емитирани или получени от пробата. Могат да се определят специфични топлини на вещества. DSC се използва за анализ на течности, прахове, гелове, твърди проби, полимери и др.
Уникална разработка на Setaram е 3D сензор.

3D сензорът позволява измерването на 94% от обменената топлина, в сравнение с 20% (50% абсолютен максимум) с 2D сензорите.

Сензора измерва топлината през дъното на прободържача. По този начин се измерва само част от нея и то само излъчената топлина.

Определя се пълният топлинен поток  навсякъде около пробата.

 

– комбинирани методи TGA-DSC/DTA – дава повече информация отколкото две отделни измервания с два апарата.

– анализ на газовете – за анализ на емитираните газове могат да се използват квадруполни масспектрометри, инфрачервени спектрометри с Фурие преобразувател, газ хроматографи. Setaram има няколко системи за оптимизиране на връзката между TGA и инструмента за анализ на газовете.
SuperSonic System – предлага недостижими способности за измервания при връзка на TGA с MS.
Капилярна връзка – за TGA-MS и TGA-FTIR.
Апаратите на Setaram могат да се свържат и към GC, BET, или X-Ray.

– микрокалориметрия – измерват се промените в енталпията и топлинния капацитет при протичане на химични реакции. Тези реакции могат да бъдат взаимодействие между две молекули, промени в структурата на сложни макромолекули (протеини или ДНК), или в изключително сложни мултимолекули (липозоми).

 калориметрия – измерва трансфера на топлина в материал подложен на температурна промяна в контролирана атмосфера.

– диференциално сканираща калориметрия DSC с панел за високо налягане – с панел за високо налягане може да се изследват материали и реакции до 1000bar. Единствената част под налягане е държача на пробата.

– термомеханичен анализ TMA/дилатометрия – измерва деформацията на пробата под въздействие на температурен стрес. Измерва температурни коефициенти, размекване и др.

– газ сорбция – предлагат най-напредналите, надеждни и напълно автоматични измервания в изключително широк обхват на температура и налягане.