Спектрофлуориметри

производител: Horiba Scientific

Разнообразната гама от базови апарати и аксесоари ще ви позволи да изберете или комплектовате най-добрия възможен флуориметър, апарат, с който ще се работи с лекота, възпроизводимо, и точно.

FluoroMax-4 е компактен апарат с изключителна чувствителност, разделителна способност и производителност. С възможност за комплектоване за извършване на време-разделителни измервания и/или за изучаване на фосфоресцентни процеси.

Fluorolog

Fluorolog

Fluorolog серията са апарати конструирани на модулен принцип, проектирани за измервания в UV и VIS интервали на спектъра, както и в IR интервал.

Aqualog

Aqualog

Aqualog е единственият инструмент за едновременно измерване на абсорб-ционните спектри и флуоресцентната възбуждащо-емисионните матрици ЕЕМ. Те се иззмерват със скорост 100 по-бързо от тази на другите апарати. Aqualog е изключително полезен за измерване на органични замърсители във водите.Бързината на работа на апарата съчетана с удобния и мощен софтуер водят донеподозирано висока производителност и точност на анализите.

Dual-FL

Dual-FL

HORIBA Scientific комбинирана един-ствения в света базиран на CCD настолен спектофлуориметър с UV-VIS спектрофотометър и създаде Dual-FL. Апаратът се отличава с висока скорост на измерване на спектри 80,000 nm/s и едновременно с много висока чувст-вителност. Измерва невероятно бързи кинетични процеси, или пълната флуоресцентна възбуждащо-емисионна матрица за секунди. Може да се използва като лабораторен UV-VIS спектрофотометър, или да се измерва едновременно в двоен режим – флуо-ресценция и абсорбция, за оптимизиране на спектралните резултати.